Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków bytowych montowane są w takich miejscach, w których brak możliwości podłączenia się do centralizowanych sieci kanalizacyjnych. Do urządzenia powinny wpływać ścieki bytowo-gospodarcze i im podobne z łazienek, kuchni, toalet i innych podobnego naznaczenia pomieszczeń. Nie powinny wpływać ścieki z dachów, placów, garaży i innych pomieszczeń niemieszkalnych, woda z basenów lub innych dužych zbiorników, chemikalia, których dostęp do systemów kanalizacyjnych jest nieprzewidziany zgodnie z ich przeznaczeniem (produkty naftowe, agrochemia i podobne). Woda oczyszczona w oczyszczalniach ścieków bytowych-gospodarczych może być infiltrowana do gruntu (poprzez studzienki infiltracyjne, pola filtracyjne), odprowadzana do rowów drogowych i melioracyjnych, odprowadzana do otwartych zbiorników wodnych i użyta do ponownego użytku.

Have any questions? Call: +370 315 58472 arba